Hedeflerle Performans Yönetimi Eğitimi

Amaç :

Bu eğitimin amacı, kurum yöneticilerine performans yönetimi ve hedeflerle yönetim kavramlarının açıklanması ve yöneticilerin, kurumun yönetim yaklaşımı doğrultusunda, çalışanlarının her birine özgün, ölçülebilir, gerçekçi ve bölüm hedefleri ile uyumlu hedefler verebilmelerine ve yine çalışanlarının hedeflere ulaşabilme performanslarını ölçebilmelerine yönelik temel performans yönetimi yaklaşım ve teknikleri konusunda perspektifler sunulmasıdır.

İçerik :

 • İşletme Yönetimi Açısından Hedeflerle Yönetimin Önemi
  • Yönetici ve başarılı yönetici kavramları
  • Yönetsel başarının tespitinde performansın ve hedeflerin rolü
  • Etkinlik, verimlilik ve yönetsel başarı açısından doğru hedef belirlemenin önemi
 • Performans Yönetiminin Tanımı ve Önemi
  • Performans Yönetimi Kavramı
  • Performans Yönetim Sisteminin Kullanım Alanları
  • Performans Yönetim Sistemi Uygulaması İçin Başarı İlkeleri
 • Performansın Hedefler Bazında Ölçümlenmesi
  • Kurum stratejisinin belirlenmesi (Strateji Geliştirme Süreci)
  • Kurum Stratejilerinin, Bölüm/Birim Stratejilerine Dönüştürülmesi
  • Bölüm/Birim Kritik Performans Göstergelerinin (KPI) ve Hedeflerinin Belirlenmesi
  • Bireysel Kritik Performans Göstergelerinin (KPI) ve Hedeflerinin Belirlenmesi
  • Kritik Performans Göstergesi (KPI) belirlemeye yönelik temel yaklaşımlar
  • Kritik Performans Göstergesi (KPI) belirlemeye yönelik alternatif yöntemler
  • Hedef belirleme yöntemleri
  • Hedef belirleme ilkeleri
 • Performans İzleme Sisteminin Oluşturulması
 • Hedeflerle Yönetim Sisteminin Ödül-Prim Sistemi ile Bağlantılandırılması
  • Çalışanların motivasyonu açısından performans yönetiminin önemi
  • Performans hedeflerine ulaşma sonuçlarının çalışan motivasyonu ile bağlantılandırmada izlenebilecek yöntemler
 • Hedef Belirlemede ve Hedeflerle Yönetimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  • Katılımcılık
  • Mutabakat
  • Şeffaflık
  • Uygun kültürel hazırlık düzeyi

Katılımcılar :

İnsan Kaynakları Bölümü çalışanları ve konuya ilgi duyan yöneticiler.

Prof. Dr. Tanıl KILIÇ
Yönetim, İnsan Kaynakları
Prof. Dr. Tanıl Kılınç mesleki çalışmaları, yayınlamış olduğu makaleleri, kitapları ve yürütmüş olduğu seminerler ile ülkemizin önemli şirketlerinde kurumsal ve operasyonel stratejilerine liderlik ederek şirketlerin büyümelerine önemli katkılar sağlamıştır. Uzmanlık Alanı ve Danışmanlık Deneyimi Yönetim, Organizasyonel Yapılanma, Stratejik Planlama, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Süreçleri (Performans Yönetimi, İş Değerleme vb.) gibi alanlarda yapı, strateji, politika ve iş süreçleri oluşturma ve hayata geçirme konularında uzmandır. Mesleki çalışmalarına yönelik altında vermiş olduğu dersler, makaleler ve kitaplar vardır. Davranış Bilimleri, Örgütsel Davranış, İletişim Teknikleri, Örgüt Geliştirme, İşletmelerde Takım Çalışması, Takım Kurma, Takım Performans Yönetimi konularında dersler vermektedir. Yayınlamış olduğu 33 bireysel makale, 7 müşterek makale ve 2 kitabı vardır. Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ülkemizin seçkin işletmelerinde projeler gerçekleştirmiş, eğitimler vermiştir. 200’ün üzerinde işletmede aktif görev alarak başarılı projelere imza atmıştır. Eğitim ve İş Deneyimi Lisan eğitimini İÜ İşletme Fakültesi İşletme Bölümü, Yüksek Lisans Eğitimini ise İÜ İşletme Fakültesi Organizasyon ve İşletme Politikası üzerine yapmıştır. Daha sonra İÜ İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Kürsüsü (Asistan) olarak görev yapmıştır. 1986 yılında ‘Takım Kurma ve Geliştirme Yoluyla Örgüt Geliştirme” Konulu Tezle İşletme Doktorluğundan sonra 1987-1989 yılları arasında Öğretim Görevlisi olmuş, 1989-1997 Doçent unvanını almıştır. Ball State University Indiana / USA da 1994-1997 yılları arasında Misafir Öğretim Üyesi olarak çalıştıktan sonra 1997-2008 yılları arasında Profesör unvanı ile çalışmalarına devam etmiştir. 2008 yılında İÜ İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Kürsüsünden emekli olan Prof. Dr. Tanıl Kılınç bu tarihten itibaren tüm bilgi, deneyim ve tecrübelerini işletmelere danışman olarak aktarmaya devam etmektedir. İşletmelerde vermiş olduğu danışmanlık projeleri arasında; Arama Konferansı’, Mevcut Durum Analizi, Strateji Formülasyonu, İş Analizi, Reorganizasyon, İş Akış ve Bilgi Akış Sistemi, İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Sistemi, Kariyer Yönetimi Sistemi, Personel Seçme-Yerleştirme, Oryantasyon Ve Rotasyon Sistemi, Eğitim Yönetimi Sistemi, Disiplin Sistemi, Performans Yönetimi Sistemi, Performans Ölçüm Sistemi, Birim Performansına Bireysel Katkının Tespiti (360 Derece Geribildirime Dayalı Performans Değerleme Sistemi), Performansa Dayalı Ödül-Prim Sistemi projeleri yer almaktadır.