Organizasyonel Değişimin Yönetimi Eğitimi

AMAÇ  :

Günümüz işletmeleri özellikle son 20 yıldan bu yana gittikçe artan bir şekilde değişme yönünde baskılara maruz kalmaktadır. Teknolojinin, pazarların, süreçlerin, müşteri anlayışının, kültürün, felsefelerin ve örgütsel amaçların hızlı bir değişim göstermesi, bu değişime ayak uyduramayan işletmelerin varlığını tehdit edici boyutlara ulaşmış durumdadır. Bu eğitimin amacı, işletme yöneticilerine değişimi zorunlu kılan koşulları algılamalarında, değişime uyum sağlayacak adımları atabilmelerinde ve daha ötesi değişimi proaktif şekilde yönetebilmelerinde bir perspektif sağlamasıdır.

İÇERİK :

 • İşletmecilik Anlayışının Gelişimine Genel Bir Bakış

 • Açık Sistemler Olarak İşletmeler

 • Günümüz İşletmelerini Değişime Zorlayan Faktörler

 • Değişim ve Örgütsel Değişim Kavramları

 • Güç Alanı Analizi ve Planlı Değişim

 • Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirmenin Türleri

  1. Yapısal Değişim
  2. Teknolojik Değişim
  3. Davranışsal (Kültürel) Değişim
  4. Kurumsallaşma
 • Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirme Süreci

 • Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirmeye Yönelik Müdahale Teknik ve Yöntemleri

  1. Birey ve Bireyler arası İlişkileri Geliştirmeye Yönelik Teknik ve Yöntemler
  2. Takımı ve Takımlar arası İlişkileri Geliştirmeye Yönelik Teknik ve Yöntemler
  3. Örgütün Bütününü Geliştirmeye Yönelik Teknik ve Yöntemler
 • Örgütsel Değişimin Yönetiminde Dikkat Edilecek Hususlar

  1. Değişim Yönetimi – İşletme Liderliği
  2. Değişimi Kimin Yöneteceği / Kimin Yürüteceği
 • Örgütsel Değişim ve Gelişim Danışmanlığı (Değişim Görevliliği = Change Agent)

 • Değişime Direnç ve Değişime Azaltmada Başvurulacak Yöntemler

 • Değişimin Tüm Örgüt Çalışanlarına Benimsetilmesine Yönelik Atılabilecek Adımlar

 • Değişimin Nereden Başlaması Gerektiği Hususuyla İlgili Farklı Görüşler

 • Örgütsel Değişim ve Gelişimde Karşılaşılabilecek Zorluklar

 • Uygulama ve Vak’a Analizleri

KATILIMCILAR  :

Örgütlerin değişimi ve gelişiminden sorumlu üst kademe yöneticiler, örgütsel değişimi yürütmekle görevli birim / departman yönetici ve çalışanları, kendi birimlerinin değişim ve gelişim gerekliliğini algılayıcı tüm yöneticiler.

Prof. Dr. Tanıl KILIÇ
Yönetim, İnsan Kaynakları
Prof. Dr. Tanıl Kılınç mesleki çalışmaları, yayınlamış olduğu makaleleri, kitapları ve yürütmüş olduğu seminerler ile ülkemizin önemli şirketlerinde kurumsal ve operasyonel stratejilerine liderlik ederek şirketlerin büyümelerine önemli katkılar sağlamıştır. Uzmanlık Alanı ve Danışmanlık Deneyimi Yönetim, Organizasyonel Yapılanma, Stratejik Planlama, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Süreçleri (Performans Yönetimi, İş Değerleme vb.) gibi alanlarda yapı, strateji, politika ve iş süreçleri oluşturma ve hayata geçirme konularında uzmandır. Mesleki çalışmalarına yönelik altında vermiş olduğu dersler, makaleler ve kitaplar vardır. Davranış Bilimleri, Örgütsel Davranış, İletişim Teknikleri, Örgüt Geliştirme, İşletmelerde Takım Çalışması, Takım Kurma, Takım Performans Yönetimi konularında dersler vermektedir. Yayınlamış olduğu 33 bireysel makale, 7 müşterek makale ve 2 kitabı vardır. Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ülkemizin seçkin işletmelerinde projeler gerçekleştirmiş, eğitimler vermiştir. 200’ün üzerinde işletmede aktif görev alarak başarılı projelere imza atmıştır. Eğitim ve İş Deneyimi Lisan eğitimini İÜ İşletme Fakültesi İşletme Bölümü, Yüksek Lisans Eğitimini ise İÜ İşletme Fakültesi Organizasyon ve İşletme Politikası üzerine yapmıştır. Daha sonra İÜ İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Kürsüsü (Asistan) olarak görev yapmıştır. 1986 yılında ‘Takım Kurma ve Geliştirme Yoluyla Örgüt Geliştirme” Konulu Tezle İşletme Doktorluğundan sonra 1987-1989 yılları arasında Öğretim Görevlisi olmuş, 1989-1997 Doçent unvanını almıştır. Ball State University Indiana / USA da 1994-1997 yılları arasında Misafir Öğretim Üyesi olarak çalıştıktan sonra 1997-2008 yılları arasında Profesör unvanı ile çalışmalarına devam etmiştir. 2008 yılında İÜ İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Kürsüsünden emekli olan Prof. Dr. Tanıl Kılınç bu tarihten itibaren tüm bilgi, deneyim ve tecrübelerini işletmelere danışman olarak aktarmaya devam etmektedir. İşletmelerde vermiş olduğu danışmanlık projeleri arasında; Arama Konferansı’, Mevcut Durum Analizi, Strateji Formülasyonu, İş Analizi, Reorganizasyon, İş Akış ve Bilgi Akış Sistemi, İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Sistemi, Kariyer Yönetimi Sistemi, Personel Seçme-Yerleştirme, Oryantasyon Ve Rotasyon Sistemi, Eğitim Yönetimi Sistemi, Disiplin Sistemi, Performans Yönetimi Sistemi, Performans Ölçüm Sistemi, Birim Performansına Bireysel Katkının Tespiti (360 Derece Geribildirime Dayalı Performans Değerleme Sistemi), Performansa Dayalı Ödül-Prim Sistemi projeleri yer almaktadır.