• Süre: 2 gün

Temel Muhasebe ve Finans Eğitimi

AMAÇ  :  Günümüzde finans ve muhasebe sadece mali işlerden sorumlu olanların uğraştığı bir husus olmaktan çok; gerek yönetim kademeleri gerekse yatırımcılar ve piyasa düzenleyicileri açısından işletmelerin performans ve risk değerlendirilmesi için önemli bir araç olmuştur. Öte yandan asgari düzeyde olmak koşuluyla karar mekanizması içerisinde yer alan her işletme içi veya işletme dışı personeli tarafından muhasebenin temel ilkelerinin, finansal tablo analizinin ve finansın genel hatlarıyla bilinmesi işletmelere büyük katkı sağlamaktadır.

Sonuç olarak mali işler dışındaki orta ve üst düzey yöneticilerin temel düzeyde finans ve muhasebe bilgisine sahip olması iş çevresi için ortak dili konuşmak anlamına gelmektedir. Bu eğitimle finansal tabloların okunması, analiz edilmesi ve yorumlanmasının yanı sıra; işletme sermayesi ve temel finansman kaynakları hakkında da genel bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu eğitim ile finansal tabloları kullanarak temel mali analiz bilgilerine sahip olmak eğitime katılacak her düzeyde işletme çalışanları için öncelikli hedeftir.

 

Eğitimin Hedefi Kitlesi 

Finans ve mali işler departmanlarında çalışmayan meslek profesyonelleri ve çalışanlar

 

Yöntem

Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

 

Eğitim İçeriği :

Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

 • KAYIT DÜZENİ VE MUHASEBENİN TEMELLERİ
  • Muhasebe ve Tarihçesi
  • Türkiye’de Muhasebenin Gelişimi
  • Muhasebenin Akışı ve İşlemleri
  • Muhasebe Sistemi ve Uygulama Temelleri
  • Temel Muhasebe Kayıtları
 • FİNANSMAN SÜRECİ VE FİNANSIN GELİŞEN ÖNEMİ
  • İşletmedeki Önemi
  • Finans Yöneticisinin Görevleri
 • FİNANSAL TABLOLAR
  • Bilanço
  • Gelir (Kâr-zarar) Tablosu
  • Nakit Akım Tablosu
  • Mali Tabloların Birbirleriyle İlişkileri
 • FİNANSAL TABLOLARIN YORUMLANMASI VE KARAR SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI
  • Pareto Analizi
  • Finansal Tablolar Analizinde Basit Yaklaşımlar
  • Karşılaştırmalı (Yatay) Analiz
  • Dikey Yüzde Analizi
  • Eğilim (trend) Yüzdeleri Analizi
  • Oran Analizleri
 • RASYO ANALİZİ
  • Likidite Oranları
  • Etkinlik Oranları
  • Kaldıraç Oranları
  • Karlılık Oranları
 • YATIRIM ANALİZİ VE DOĞRU PROJENİN SEÇİLMESİ: MALİYET/FAYDA ANALİZİ
  • Yatırım Projesi Analizinde Adımlar
  • Yatırım/Proje Analizinde Analitik Yöntemler
  • Net Getiri
  • Geri Ödeme Süresi
  • Başabaş Noktası Analizi
  • Net Bugünkü Değer ve İç Getiri Oranı
  • Duyarlılık Analizi